نصب و راه‌اندازی

انجام مراحل نصب و راه‌اندازی ماشین آلات و تجهیزات تماما توسط پرسنل حرفه‌ای و آمورش دیده ما انجام می پذیرد. پس از بازدید و تائید تجهیزات ساخته شده توسط کارفرما در کارخانه ما، کلیه ماشین آلات برای نصب و راه اندازی نهائی به سایت و محل اصلی کارفرما ارسال می‌گردند. مدت زمان نصب و راه اندازی متناسب با بزرگی و پیچیدگی ماشین آلات و تجهیزات است.

بدین ترتیب، خیال کارفرما راحت است زیرا ماشین آلات و تجهیزات در محل کارخانه ما در تهران ساخته می‌شوند، تست می‌گردند و سپس برای نصب به سایت کارفرما ارسال می‌شوند. اگر مشکلی و یا تغییری در زمان ساخت پیش بیاید، می توانیم سریعا تغییرات لازم را پیدا کنیم تا خواسته کارفرما به انجام برسد.

در صورت نیاز به حضور تکنسین و نصاب خارجی برای ماشین آلات و تجهیزات خاص و پیچیده، گروه پاشش ابزار کلیه فرآیند انتقال نیروی خارجی به کشور و مدیریت نیروی انسانی را به عهده خواهد گرفت.