فیلتر

فیلتر نازل

برای افزایش فیلتراسیون رنگ پیش از مرحله پاشش نهائی از این نوع فیلترها استفاده می شود

فیلتر مکش

برای جلوگیری از ورود مواد ناخواسته و جامد به داخل پمپ مکش از این نوع فیلترها استفاده می شود

فیلتر پمپ

این فیلتر وظیفه جلوگیری و ورود مواد ناخواسته و جامد را به داخل شیلنگ پاشش را دارند

فیلتر پیستوله

برای جلوگیری از پاشش ذرات ناخواسته و گرفتگی نازل در حین عملیات نقاشی از این فیلترها استفاده می شود

فیلتر دیسکی

این فیلتر درون مخزن رنگ پمپ مکش قرار می‌گیرد و مواد ناخواسته و کثیفی را فیلتر می‌کند